Luật sư _ Công Chứng _ Thừa Phát Lại                                                "Con người trở nên tự do khi nhận ra mình bị luật lệ ràng buộc" (Will Durant)

Hợp đồng ủy quyền

20/01/2016 09:16:05 | Lượt xem: 2479

   

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

 

HỢP ĐỒNG ỦY QUYỀN

 

 

            Chúng tôi ký tên dưới đây gồm:

 

            BÊN ỦY QUYỀN (BÊN A):

 

Ông /Bà                                  : ………………………………………………

Ngày tháng năm sinh                : ………………………………………………

Chứng minh nhân dân số:      ………………………………………………

Ông /Bà                                  : ………………………………………………

Ngày tháng năm sinh                : ………………………………………………

Chứng minh nhân dân số          : ………………………………………………

Hộ khẩu thường trú                 : ………………………………………………

(Có Giấy đăng ký kết hôn)

 

 

Là chủ sở hữu căn nhà số/ người có quyền sử dụng đất tại: ………………………theo các chứng từ sở hữu và tham khảo đã được cơ quan có thẩm quyền cấp, gồm có:

 

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số ………………… do UBND ………………… cấp ngày ………………….

 

 

            BÊN THỤ ỦY (BÊN B):

 

Ông /Bà                                  : ………………………………………………

Ngày tháng năm sinh                : ………………………………………………

Chứng minh nhân dân số          : ………………………………………………

Hộ khẩu thường trú                 : ………………………………………………

Qua bàn bạc trao đổi, hai bên cùng tự nguyện lập hợp đồng ủy quyền với nội dung sau:

            1.       Nội dung ủy quyền: Bên B được quyền thay mặt và nhân danh Bên A quản lý, trông coi, cho thuê, cho mượn, thế chấp vay vốn, thế chấp bảo lãnh cho bên thứ ba, bán hoặc tặng cho  bất động sản tại : ………………………………………………………………………

Bên B được quyền thay mặt và nhân danh bên A ký hợp đồng tín dụng, hợp đồng đặt cọc, nhận tiền, thanh lý, sửa đổi, bổ sung, huỷ bỏ Hợp đồng cho thuê, cho mượn, thế chấp, bán hoặc tặng cho căn nhà nói trên căn cứ theo quy định của pháp luật.

-          Bên B được quyền khai thuế, ký tên trên tờ khai thuế, ký tên trên tờ khai thuế và nộp các loại thuế liên quan; được quyền nộp và nhận hồ sơ cấp đổi chủ quyền và nhận bản chính Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất khi được cấp phát đối với căn nhà nói trên.

 

2. Phạm vi ủy quyền: Bên B được quyền liên hệ với các cơ quan chức năng để tiến hành các thủ tục về các hành vi đã được ủy quyền, được tự quyết định mọi vấn đề đã được ủy quyền. Bên B được quyền lập, ký tên trên các giấy tờ liên quan, thực hiện các quyền, nghĩa vụ pháp luật qui định có liên quan đến các hành vi được ủy quyền nêu trên.

 

3Thù lao ủy quyền: Ủy quyền này không có tính thù lao.

4Thời hạn ủy quyền: ……………………… năm hoặc ủy quyền hết hạn theo quy định của pháp luật.          

Bên A xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về mọi hành vi, quyết định do Bên B nhân danh Bên A thực hiện nội dung ủy quyền trên đây.

Bên B cam kết thực hiện đúng nội dung bên A đã ủy quyền cho bên B.

Hợp đồng được lập thành 3 bản, mỗi bản 3 tờ 3 trang, Văn phòng công chứng Kim Minh  lưu 01 bản.

Hai bên đã đọc lại, hiểu rõ nội dung hợp đồng và tự nguyện ký tên dưới đây.

Lập tại Văn phòng công chứng Kim Minh , ngày            tháng                năm  (Ngày  tháng  năm                            )

 

BÊN B

BÊN A

 

 

Yêu cầu giải đáp Trở về đầu trang Quay lại

  • Họ tên:

  • Email:

  • Điện thoại:

  • Tiêu đề:

  • Nội dung:

Nội dung yêu cầu giải đáp có liên quan hoặc về các vấn đề pháp luật.

1080phapluat có quyền từ chối giải đáp các yêu cầu trái pháp luật, không phù hợp với đạo đức, thuần phong mỹ tục.

1080phapluat sẽ xác nhận tất cả các câu hỏi hợp lệ và theo đó, 1080phapluat sẽ có trách nhiệm giải đáp các câu hỏi này theo thứ tự thời gian đã được xác nhận. 

Mọi thông tin hỏi/đáp đều được bảo mật theo nguyên tắc nghề nghiệp luật sư.

Xin trân trọng cảm ơn! 


Điều khoản sử dụngLUẬT SƯCÔNG CHỨNGTHỪA PHÁT LẠIBài viết