Luật sư _ Công Chứng _ Thừa Phát Lại                                                "Con người trở nên tự do khi nhận ra mình bị luật lệ ràng buộc" (Will Durant)

 

- Người yêu cầu cấp bản sao điền thông tin vào phiếu yêu cầu cấp bản sao, ghi rõ tên, số hợp đồng (hoặc họ tên một trong các bên tham gia giao kết hợp đồng nếu không nhớ số hợp đồng), ngày ký và số lượng bản sao yêu cầu cấp;

- Đến ngày hẹn ghi trong phiếu hẹn, người đề nghị cấp bản sao đến nhận bản sao tại Tổ chức hành nghề công chứng (khi đi nhớ đem theo CMND).

   Lưu ý:  Việc cấp bản sao văn bản công chứng được thực hiện trong các trường hợp sau đây:

- Theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền trong các trường hợp được quy định tại khoản 3 điều 54 Luật Công chứng.

- Theo yêu cầu của các bên tham gia hợp đồng, giao dịch và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến hợp đồng, giao dịch đã được công chứng.

Yêu cầu giải đáp Trở về đầu trang Quay lại

  • Họ tên:

  • Email:

  • Điện thoại:

  • Tiêu đề:

  • Nội dung:

Nội dung yêu cầu giải đáp có liên quan hoặc về các vấn đề pháp luật.

1080phapluat có quyền từ chối giải đáp các yêu cầu trái pháp luật, không phù hợp với đạo đức, thuần phong mỹ tục.

1080phapluat sẽ xác nhận tất cả các câu hỏi hợp lệ và theo đó, 1080phapluat sẽ có trách nhiệm giải đáp các câu hỏi này theo thứ tự thời gian đã được xác nhận. 

Mọi thông tin hỏi/đáp đều được bảo mật theo nguyên tắc nghề nghiệp luật sư.

Xin trân trọng cảm ơn! 


Điều khoản sử dụngLUẬT SƯCÔNG CHỨNGTHỪA PHÁT LẠIBài viết